Make your own free website on Tripod.com

南 華 足 球 隊

報章日期

內 容 大 要

類 型

19/08/99

南 華 鳳 山 杯 陣 容 初 定
<大公報 | 蘋果日報 >

比賽

19/08/99

李 思 明 重 披 流 浪 戰 衣
<大公報 | 蘋果日報 >

比賽